مدارک و مجوزها                         

  گواهی حسن انجام کار (شرکت خوشگوار آذربایجان))               گواهی حسن انجام کار (شرکت تلمبه سازان تبریز)                                                 
                        

        گواهی حسن انجام کار (شرکت بهکار )                                  گواهی حسن انجام کار (شرکت استقبال)  

 گواهی حسن انجام کار (کارخانه رنگین فلز آسیا )

                         
کارت عضویت نظام صنفی رایانه ای کشور (حقوقی)                    کارت عضویت نظام صنفی رایانه ای کشور (حقیقی)


                            

           کارت مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای                                       مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای کشور

                                    

پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای                                  پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای         

                          

           گواهینامه دوره آموزشی ISMS Foundation                         گواهینامه دوره آموزشی فروش محصولات شبکه

                         

گواهینامه دوره آموزشی Router&Switch                                      گواهینامه دوره آموزشی Win server 2008

  گواهینامه دوره آموزشی  مدلهای هوشمندانه کسب و کار